Get Adobe Flash player

โพธิธรรมสาร 2557

เผยแพร่โพธิธรรมสาร
ปีการศึกษา 2557

มกราคม
กุมภาพันธ์ 

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

โพธิธรรมสาร 2556

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้25
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้105
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้484
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว961
mod_vvisit_counterเดือนนี้4183
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3715
mod_vvisit_counterทั้งหมด714785

ออนไลน์ (20 นาที่ที่ผ่านมา): 2
ไอพีของคุณ: 54.161.155.142
,
Now is: 2015-03-27 06:43

มุมเรียนรู้


ห้องเรียนออนไลน์
สื่อการสอน
ฟรีโปรแกรม 

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 31101 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เรื่อง "รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 31101 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์"

ชื่อรายงาน           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 31101 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่
                           สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
ชื่อผู้รายงาน         นางสาวพจีพร  ศรีแก้ว
ปีที่ทำการศึกษา    2554

บทคัดย่อ


              
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 31101 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
              1.  สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว31101 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
              2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 31101 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่
              3.  ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 31101    หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

               วิธีการดำเนินการศึกษาคือ ผู้รายงานนำชุดกิจกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบในด้านต่างๆ ของชุดกิจกรรม จากนั้นนำชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 กับกลุ่มทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว จำนวน 3 คนเพื่อหาจุดบกพร่องของชุดกิจกรรม จากนั้นนำไปทดลองกับกลุ่มทดลองแบบกลุ่มจำนวน 15 คน และนำไปทดลองกับกลุ่มทดลองภาคสนามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  จำนวน จำนวน 40 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม และนำไปศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 43 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว31101 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ จำนวน 8 ชุด  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t - test)  ผลการศึกษา  พบว่า
              1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว31101 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง    การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ชุด ที่สร้างขึ้น มีความเหมาะสม
 โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.64, S.D. = 0.34)  และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.55/80.63  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
              2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้    วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว31101 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
              3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว31101 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (x = 4.42, S.D. = 0.50)

  • ปกหน้าชุดกิจกรรม
  • ตัวอย่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 31101  หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนที่   เล่มที่ 1การบอกตำแหน่งของวัตถุเพื่อหาระยะทางกับการกระจัด
  • ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง การบอกตำแหน่งของวัตถุเพื่อหาระยะทางกับการกระจัด

 

รอบรั้วขาว - น้ำเงิน

รูปภาพ
รูปภาพ
ประกาศผลการรับสมัครครูอัตราจ้าง
จันทร์, 16 กันยายน 2013
ประกาศผลการรับสมัครครูอัตราจ้าง  ดังนี้     
รูปภาพ
รับสมัครพนักงานราชการ
อังคาร, 09 สิงหาคม 2011
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ตำแหน่ง  ครูผู้สอน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
พุธ, 27 กรกฏาคม 2011
  ยอดผู้ช่วยเหลือ  นางสาวนิตยา เชื้อนิล นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ขอความช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย
พุธ, 27 กรกฏาคม 2011
  "น้ำใจชาวเสมา"  เติมคุณค่าให้เยาวชนไทย            เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ คือ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รูปภาพ
สรุปตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
สรุปตัวแทนระดับภาคเหนือ  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
จันทร์, 16 กันยายน 2013
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายชื่อนักเรียนที่ได้โควต้าระดับอุดมศึกษา ปี 2555
ศุกร์, 15 มีนาคม 2013
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโควต้า เพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผลการแข่งขันวิชาการ
พฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2012
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมแข่งขัน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รูปภาพ
งานกีฬาสี 2555
ศุกร์, 15 มีนาคม 2013
ภาพกิจกรรม งานกีฬาสีประจำปี 2555  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2555     ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<<<=====... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานกีฬาสีภายใน 2554
อังคาร, 20 มีนาคม 2012
งานกีฬาสีภายใน ประจำปี 2554  ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวา 2554   ภาพเพิ่มเติม >>>>... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการทิว มนูญธรรม
อังคาร, 20 มีนาคม 2012
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการทิว  มนูญธรรม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการโพธิธรรมร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
อังคาร, 20 มีนาคม 2012
   จากโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์สู่โรงเรียนปัญญาวรคุณนายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสพฐ.... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานเกษียณอายุราชการ 2554
อังคาร, 20 มีนาคม 2012
  บรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ท่านผู้อำนวยการสะอาด สกุลดิษย์ รองผู้อำนวยการทะยานยุทธ มณีโชติ ... อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

เอกสารเผยแพร่

เอกสารการประเมินภายใน (SAR) 2555..... การประกาศใช้มาตรฐาน
เอกสารการประเมินภายใน (SAR) 2556..... การประกาศใช้มาตรฐาน
เอกสารการประเมินภายใน (SAR) 2557..... การประกาศใช้มาตรฐาน

 

รายงานสารสนเทศประจำปีการศึกษา  2554

รายงานสารสนเทศประจำปีการศึกษา  2555
รายงานสารสนเทศประจำปีการศึกษา  2556
รายงานสารสนเทศประจำปีการศึกษา  2557

ตราประจำโรงเรียน

กล่องจดหมาย

คุณยังไม่ได้ล็อกอิน
เพื่อเข้าใช้งานอีเมล !!


โปรดทำการเข้าสู่ระบบ หรือ 
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกที่ใช้งาน

ไม่มีเลย

ใครใช้งานบ้าง ?

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้ที่
กรุงเทพและปริมณฑล
เบนซินออกเทน950.00
เบนซินออกเทน910.00
แก๊สโซฮอล์950.00
แก๊สโซฮอล์910.00
แก๊สโซฮอล์อี200.00
ดีเซลยูโรทรี0.00
ดีเซลปาล์ม0.00
ไบโอดีเซลบี50.00
ก๊าซเอ็นจีวี8.50
                      ข้อมูลจากกลุ่ม ปตท.

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา


ศูนย์รวมสื่อPIL

สภาพอากาศ

ข้อมูลเมื่อเวลา 04:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 22.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ : 85 %
ความกดอากาศ : 1015.58 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 9.3 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 6.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:16 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:32 น.